Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van ULTC-Iduna gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477362. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
  1. Lid wordt;
  2. Zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief(ven);
  3. Competitie wilt spelen;
  4. Zich aanmeldt voor een van de activiteiten van ULTC-Iduna;
  5. Zich aanmeldt als vrijwilliger.
 2. Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
  1. Naam;
  2. Adres;
  3. E-mailadres;
  4. Telefoonnummer;
  5. Geboortejaar/datum;
  6. Sekse;
  7. Bondsnummer;
  8. Speelsterkte;
  9. Bankrekeningnummer.
 3. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
  1. Het lidmaatschap te effectueren;
  2. Nieuwsbrieven te verzenden;
  3. Contact met u op te nemen of te onderhouden;
  4. Evenementen te organiseren zoals de clubkampioenschappen, lustrum, opening van het seizoen, etc.;
  5. Evenementen te organiseren met (oud)leden;
  6. De website te onderhouden.

INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

 1. U kunt contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@ultciduna.nl ) of de ledenadministratie (leden@ultciduna.nl) voor:
  1. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
  2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  3. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
  4. Correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
  5. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ULTC-Iduna.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 1. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

DERDEN

 1. Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
  1. KNLTB, tbv competitie;
  2. BTA, tbv trainingen.
 2. Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en/of onze nieuwsbrief, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

BEWAREN VAN UW GEGEVENS

 1. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

 1. Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.
Contact Overzicht